Bài học hôm nay sẽ là về: những từ hữu dụng được dùng trong nhiều tình huống khác nhau

Sumimasen: すみません:Xin lỗi

すみません、これはいくらですか?:Xin lỗi, cho tôi hỏi cái này giá bao nhiêu?

Arigatou(Gozaimasu)ありがとう(ございます):Cám ơn (thể thường/thể lịch sự)

Chúng ta có thể sử dụng những từ này khi muốn gọi hoặc cám ơn ai đó